maart 12, 2018

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens
Perlu by Eve
Bezoek- en Postadres:
De Boog 45
1851 ZS Heiloo
E-mail: info@perlubyeve.nl
KvK: 52353125
BTW-nummer: NL119795851B02

Begrippen & toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Perlu by Eve zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing. Tenzij Perlu by Eve zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen & kosten
Alle prijzen van Perlu by Eve exclusief 21% BTW.
Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
De verzendkosten voor verzending binnen Nederland zijn voor rekening van Perlu by Eve.
De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht bedragen € 14,95.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Perlu by Eve bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Leveringen
Perlu by Eve streeft ernaar alle bestellingen te leveren rond de aan u opgegeven leverings periode, vermeld op de geschreven order en de orderbevestiging. Met een maximale uitloop periode van 4 weken.
Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden kunt u via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
Perlu by Eve is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door NL Post.
Perlu by Eve is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
Perlu by Eve betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen,
produceren en verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd.

Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via een bankoverschrijving, op de factuur staan de bank gegevens van Perlu by Eve en de betalings termijn vermeld.

Reclamatie & Retourneren
Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren.
Koper heeft de verplichting, onmiddellijk na ontvangst, te inspecteren of de levering aan de overeenkomst beantwoordt. Mocht er onverhoopt over de door u bestelde artikelen vragen zijn , aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen.
Perlu by Eve zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
Indien er binnen 2 dagen door Perlu by Eve geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Perlu by Eve er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
Tijdens het termijn van 2 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen.
De artikelen kunnen worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur.
* De goederen dienen zo verzorgd mogelijk teruggestuurd te worden. De kosten en het risico van de retourzending zijn in eerste instantie voor rekening van de detaillist. De detaillist maakt vooraf melding van de retourzending, waarna er verder via e-mail zal worden gecommuniceerd. Onvoldoende gefrankeerde en rembourszendingen worden niet geaccepteerd. Alleen wanneer de klacht als gegrond wordt verklaard en aan alle voorwaarden wordt voldaan, zullen de retourkosten door ons worden vergoed.
* Onderstaande voorbeelden zijn geen productie- / fabricagefouten en vergoeden wij niet:

1.Afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, e.d.
2.Kapotte ritsen.
3.Het verkeerd wassen of verkeerd gebruik van het artikel zijn ons niet verwijtbaar en zullen dus ook niet zodanig door ons in behandeling worden genomen.
4.Klachten naar aanleiding van slijtage, zoals o.a. kapotte ritsen, gescheurde naden, kapotte knopen.
5.Mankementen veroorzaakt door onjuist gebruik.

Let bij het retourneren dus op de volgende punten:

Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd als ze zijn voorzien van de originele labels en niet gedragen of door uw toedoen beschadigd zijn.
Er moet van tevoren, per e-mail, een melding over de retourzendingen worden gestuurd naar info@perlubyeve.nl
U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, worden deze door Perlu by Eve zorgvuldig gecontroleerd, als de eventuele klacht door Perlu by Eve beoordeeld en gegrond verklaart is,voldoet Perlu by Eve de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.
Wanneer de door Perlu by Eve afgeleverde artikelen niet binnen 2 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Perlu by Eve, van het personeel en de producten van Perlu by Eve voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Perlu by Eve is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
Perlu by Eve aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Perlu by Eve.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De aansprakelijkheid van Perlu by Eve is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel
in het verkeer tussen u en Perlu by Eve, dan wel tussen Perlu by Eve en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Perlu by Eve, is Perlu by Eve niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Perlu by Eve.

Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Perlu by Eve opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Perlu by Evehet recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Perlu by Eve of bij de toeleveranciers van Perlu by Eve.

Privacy
Perlu by Eve respecteert de privacy van al onze klanten. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 

 

All search results